با تشکر از توجه شما ، ظرفیت این نشست تکمیل شده است . امیدواریم در نشست های بعدی افتخار میزبانی شما را داشته باشیم .