سینا مصطفی‌لو

کارشناسی

معمار‌ی، دانشگاه سوره

کارشناسی‌ارشد

مطالعات معمار‌ی ایران، دانشگاه معمار‌ی و هنر پارس

آتلیۀ معمار‌ی

معمار و مدیر پروژه