عــــلی لطـــــفی

کارشناسی

معمار‌ی، دانشکدۀ فنی انقلاب اسلامی تهران

کارشناسی‌ارشد

مطالعات معمار‌ی ایران، دانشگاه جندی‌شاپور دزفول

استودیو

عضو گروه مطالعات و پژوهش

آتلیۀ معمار‌ی

طراح ارشد و شِف آتلیۀ معمار‌ی