درســـــا گـــــــلابی

کارشناسی

معمار‌ی داخلی، دانشگاه سوره

استودیو

عضو گروه مطالعات و پژوهش

عضو گروه نویسندگی

آتلیۀ معمار‌ی

 طراح و معمار داخلی