فاطمه فرهنگی نیا

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

کارشناسی‌ارشد

ایران‌شناسی،  دانشگاه شهید بهشتی

استودیو

عضو گروه مطالعات و پژوهش

عضو گروه نویسندگی