لیلا نیک‌جو صفا

کارشناسی

معمار‌ی، دانشگاه سوره

کارشناسی‌ارشد

معمار‌ی داخلی، دانشگاه هنر تهران

آتلیۀ معمار‌ی

طراح و معمار