صـابر کـــــرم‌زاده

کارشناسی

معمار‌ی، دانشگاه سوره

کارشناسی‌ارشد

مطالعات معمار‌ی ایران، دانشگاه هنر تهران

استودیو

مسئول ارشد گروه مطالعات و پژوهش

آتلیۀ معمار‌ی

طراح و معمار ارشد