یاســمن حــیدر‌ی

کارشناسی

معمار‌ی داخلی، دانشگاه سوره

آتلیۀ معمار‌ی

 طراح و معمار داخلی