زهــــــــرا بـــــــــرقی

کارشناسی

معمار‌ی، دانشگاه دکتر شر‌یعتی تهران

کارشناسی‌ارشد

مطالعات معمار‌ی ایران، دانشگاه شهید بهشتی

استودیو

عضو گروه مطالعات و پژوهش

عضو گروه نویسندگی