پله در میان

پله در میان با رواج بلندمرتبه‌ساز‌ی در دورۀ پهلوی، پله ـــ با تکیه بر کارکرد ارتباطی ـــ از عناصر شاخص و مهم در معمار‌ی ایران شد. این اهمیت نه‌تنها در خصوص بناهای سلطنتی، ادار‌ی و حکومتی بلکه در خصوص ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی نیز صدق می‌کرد. اکباتان نمونۀ شاخصی از ساختمان‌هایی است که در آن […]

شهر آینه

شهر آینه شهر محیط خودساختۀ تاریخی انسان‌ها و واحدی زیستی است که اثرپذیر‌ی از تعدد و تفاوت دیدگاه‌ها، دامنۀ اختیارات و عملکردشان، و جدال سلیقه‌ها آن را شکل داده‌ است. به بیان دیگر، «ناکجا»ی شهر با حضور انسان و تعامل او با محیط، مفهوم «جا» را می‌سازد. جایی در این شهر، لابه‌لای توده‌های سنگین و […]

قربانگاه

قــــربانگــــاه قربانگاه محل رویارویی‌ها است؛ محلی است برای مواجه‌شدن با آنچه در طول هزاران سال در اندیشۀ آدمی شکل گرفته و انسان در طول حیاتش آن را در خود پروار کرده است. قربانگاه آیینه‌ای است برای هضم روح او. قدرتْ چهاردیوار‌ی‌ای به ابعاد دو قبر کنار یکدیگر و به ارتفاع یک و نیم انسان است؛ […]

گره صرافان

گــره صــرافان هدف از طراحی گره صرافان تثبيت و تعريف جایی برای صرافی در معنای ارتباط پایه‌ای آن در جامعه – ارگانی در میان مردم و با مردم – و محلی برای حضور انسان‌ها در قامت صراف در تعریف تاریخی آن در ایران می‌باشد. طبق منابع موجود می‌دانیم که صرافی ارگانی اساسی در مقابل ظهور […]

گورستانی در بطن شهر

گـورستانی در بطن شهر شار ایرانی در طول حیات خود از هندسۀ کلی مربعی گرفته تا شار با الگوی دایره‌ای دارای سیاق مشخصی بوده است. تا قبل از تغییرات ایجاد شده در نتیجۀ پیشرفت‌های حاصل از انقلاب صنعتی و تحمیل مداخلات شهر‌ی، الگوی به نسبت پایدار شهرساز‌ی ایرانی، درهم‌تنیدگی بود. درهم‌تنیدگی که حاصل آن ایجاد […]

گورخانه

رجــــعتگـــاه محور‌ی شرقی-غربی که تداعی‌کنندۀ سیر طلوع و غروب خورشید است و محور‌ی عمود بر آن که حیات و مرگ را یادآور‌ی می‌کند، این‌ها در کنار هم چلیپا را تشکیل می‌دهند. آیین خاک‌سپار‌ی در ایران شامل دو مرحله است: تطهیر و تدفین. میان این دو، مرز‌ی وجود دارد که در آن برای متوفی آمرزش می‌طلبند […]